Οι 4 βασικοί πυλώνες Καρατσή

Οι 4 βασικοί πυλώνες Καρατσή
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim
Οι 4 πυλώνες της διακήρυξης της «Δημοτικής Συνεργασίας» που παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο ΡΕΞ Αγίου Νικολάου.

Πυλώνας 1ος 
Α. Τουρισμός.  Το βασικό όραμα που θα καθοδηγεί τη στρατηγική μας για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο σύνολο του πρέπει να είναι ένας ποιοτικός τουριστικός προορισμός, που να ικανοποιεί τον επισκέπτη με ποικίλα ενδιαφέροντα και αναζητήσεις και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων του.
Κεντρικό σημείο αναφοράς της στρατηγικής μας η αειφορία η οποία ταυτίζεται με την έννοια της ποιότητας.
Στα πλαίσια της αειφορίας η τουριστική ανάπτυξη θα διασφαλίσει την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους χωρίς να τους καταπονεί ή εξαντλεί, επιτρέποντας έτσι στον τόπο να ανταποκριθεί επιτυχώς στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες τόσο του επισκέπτη όσο και του μόνιμου κάτοικου. 

Στόχοι μας :

•Η Αύξηση των αφίξεων
•Η Αύξηση της διάρκειας παραμονής
•Η Αύξηση της δαπάνης των επισκεπτών
•Η Αύξηση του επαναλαμβανόμενου τουρισμού
•Η Βελτίωση της εποχικότητας
•Η Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού: ιατρικού, θρησκευτικού, αθλητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού. Με στόχο πάντα, την προσέλευση τουριστών και τους 12 μήνες. 
Μέσα επίτευξης των στόχων μας:
•Η ανάδειξη και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου όπως τη γεωγραφική θέση, το μικροκλίμα και τα προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού,
•Η τουριστική αξιοποίηση των παραθαλάσσιων περιοχών του Δήμου μας με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.
•Η τουριστική προβολή των περιοχών του Δήμου μας, των μνημείων όπως η Σπιναλόγκα, το Σπήλαιο Μιλάτου, η Δρήρος, βυθισμένη Ολούς, κ.α. 
•Η τουριστική προβολή των κοινοτήτων, με τα μετόχια, τα μοναστήρια κλπ. 
•Η ισχυροποίηση της ταυτότητας του κάθε τόπου ξεχωριστά, που μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής. 
•Η διασύνδεση τους ως ένα ενιαίο σύνολο με τα σημερινά τουριστικά κέντρα του Δήμου.
Β. Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία
Στόχοι μας:
•Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών, τοπικών προϊόντων, ενδημικών φυτών, βοτάνων κλπ.
•Στήριξη μελισσοκομίας
•Στήριξη συνεταιρισμών
•Προώθηση ελαιολάδου
•Προώθηση και στήριξη δημιουργίας μονάδος επεξεργασίας και τυποποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
•Παροχή κάθε πληροφορίας και τεχνογνωσίας στους παραγωγούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών
• Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και προώθησης στην αγορά.
•Δήμος συμπαραστάτης και συνεργάτης με κάθε παραγωγική μονάδα. Με στόχο την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παραμονή των νέων ανθρώπων στο τόπο τους. Με προσφορά στήριξης και ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΕ.
Γ. Βιοτεχνία – Εμπόριο 
Στόχοι μας:
•Ενθάρρυνση και στήριξη μεταφοράς και εγκατάστασης βιοτεχνιών στο ΒΙΟΠΑ και αποσυμφόρηση της πόλης
•Παροχή και στήριξη κάθε εξωστρεφούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη παραγωγή και προώθηση των προϊόντων της με στόχο την προστασία της τοπικής παραγωγής
•Στήριξη και συνεργασία για δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής αγαθών με ένταξη προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα για συγχρηματοδότηση.
•Συνεργασία και στήριξη του Εμπορικού συλλόγου με ταυτόχρονη πάταξη του παραεμπορίου για τόνωση της τοπικής αγοράς
•Στήριξη της τοπικής παραγωγής από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση με στόχο μια ανταγωνιστική τοπική αγορά 
Πυλώνας 2
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον
Α. Υποδομές 
Στόχοι μας:
•Αποτελεσματική διαχείριση, και προστασία των υδάτινων πόρων
•Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.
•Προώθηση έργων για την βιώσιμη κινητικότητα και την δημιουργία χώρων πρασίνου, αστικού και περιαστικού.
•Αναβάθμιση – συντήρηση Οδικού και άλλων δικτύων. 
•Λιμάνι – μαρίνα – αλιευτικά καταφύγια.
Β. Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός 
•Αστική ανάπλαση –  ποιοτικός αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
•Αναγέννηση της υπαίθρου – σύνδεση με τουριστικά και παραγωγικά κέντρα πρωτογενή τομέα
•Άνοιγμα του θαλασσίου μετώπου- βιώσιμη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης.
•Επέκταση σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου και ολοκλήρωση σχεδίων πόλης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
Γ. Περιβάλλον
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως η πιο κοντινή προς τον πολίτη εξουσία, δεν μπορεί παρά να μην έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση και διαφύλαξη του τοπικού, αλλά και κατ΄ επέκταση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες και μπορεί επομένως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι και θα είναι ο καλύτερος εκφραστής της κίνησης «Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε τοπικά» 
Η προστασία, η βελτίωση και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.
Στόχοι μας:
•Η προστασία και ανάδειξη της Βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου
•Η προστασία Υγροτόπων και άλλων ευαίσθητων περιοχών
•Η ενεργειακή βιωσιμότητα: μείωση του «οικολογικού αποτυπώματος» του δήμου
•Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του πληθυσμού, προώθηση του εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής ευθύνης.
•Η εφαρμογή αυστηρού προγράμματος ελέγχων, επιτέλους «ο ρυπαίνων να πληρώνει»
•Η εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματικών πόρων.
•Δήμος σύμβουλος προς τις επιχειρήσεις με παροχή πληροφορίας και κινήτρων για τον τρόπο χρήσης της ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Δράσεις για έξυπνη ανάπτυξη με:
•Μεικτή χρήση γης
•Αξιοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού κτηρίων
•Δημιουργία μεγάλης κλίμακας οικιστικών επιλογών και ευκαιριών
•Δημιουργία γειτονιών που ευνοούν την πεζοπορία
•Διατήρηση ανοιχτών χώρων, χώρων φυσικής ομορφιάς και περιοχών κρίσιμης περιβαλλοντικής σημασίας
•Παροχή πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη μεταφορά
•Προβλέψιμες και οικονομικά συμφέρουσες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
Πυλώνας 3
Παροχή υποδομών για την  διασφάλιση ενός δυνατού, υγιούς και δίκαιου κοινωνικού ιστού. Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
Α. Πολιτισμός
Ανεκτίμητο πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας, στην προσπάθεια μας για έξοδο από κάθε μορφής κρίση που μαστίζει εδώ και δεκαετίες την πατρίδα μας και βέβαια και τον δικό μας τόπο.
Ο πολιτισμός μας,  η ιστορική κληρονομιά μας, η παράδοση μας, τα ήθη και τα έθιμα μας, μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό για την οικονομική μας ανάκαμψη και  ανάπτυξη. Κυρίως με την προσέλκυση επισκεπτών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παραμονή στο τόπο τους περισσότερων ανθρώπων.
Στόχοι μας:
•Η προώθηση εξωστρεφούς πολιτιστικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου στο σύνολο του
•Η προβολή της τέχνης και του πολιτισμού του τόπου μας
•Η δημιουργία πολιτιστικών χώρων σε όλο το Δήμο.
•Η ένταξη της νήσου Σπιναλόγκα στην Unesco. 
•Η Ανάδειξη και αξιοποίηση της νήσου Σπιναλόγκας και η επίσκεψη της μέσα από ένα πλήρη σχεδιασμό παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων που θα προβάλλουν  την περιβαλλοντική, την ιστορική, αλλά και την αρχαιολογική πλευρά της περιοχής. 
•Η ανάδειξη και προβολή μεγάλου αριθμού ιστορικών μνημείων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη τουριστική αξιοποίηση.
•Στήριξη και συνεργασία με όλους τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου.
•Πρωτοβουλία του Δήμου για ενεργή συμμετοχή σχολείων (μαθητών, εκπαιδευτικών) για να γαλουχηθούν τα παιδιά με τις παραδόσεις, το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου μας.
•Η καθιέρωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ πολιτιστικών δράσεων, ιδίως κατά τη θερινή τουριστική περίοδο αλλά και την χειμερινή, με στόχο μια διαφορετική διάσταση στην προβολή του πολιτισμού και των παραδόσεων της περιοχής μας και την επιμήκυνση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου.
Β. Αθλητισμός
«Ο αθλητισμός είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αθλείται, χωρίς να υφίσταται διακρίσεις  και με βάση το Ολυμπιακό πνεύμα, που απαιτεί αμοιβαία κατανόηση στο φρόνημα της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ευγενούς άμιλλας». 
– Μετάφραση του  Ολυμπιακού καταστατικού Χάρτη –
Στόχοι μας:
•Αθλητικά κέντρα προσβάσιμα για όλους τους κατοίκους χωρίς διακρίσεις.
•Ανάπτυξη, συντήρηση, εξοπλισμός και βελτίωση αθλητικών υποδομών .
•Στήριξη των αθλητικών συλλόγων του Δήμου
•Δράσεις για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού
•Στήριξη και επιβράβευση πρωταθλητών, ηθική και υλική,  με σύγχρονα και καλά εξοπλισμένα αθλητικά κέντρα.
Γ. Παιδεία
Στόχοι μας
•Οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων στη βάση του εθελοντισμού για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες.
•Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Σχολεία της πόλης.
•Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Δήμο μας.
•Πρόγραμμα εκπαίδευσης για ανέργους, μαθητές και δημότες τρίτης ηλικίας.
•Συντήρηση, βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων.
•Μετεγκατάσταση σε σχολικό κτήριο σύγχρονων προδιαγραφών του 5ου δημοτικού σχολείου.
•Καινοτόμες ιδέες, όπως υιοθέτηση με την έννοια της παροχής και της ευεργεσίας, από εύπορους και επιχειρήσεις, σχολικών συγκροτημάτων προκειμένου να καλύψουν το κενό υποχρηματοδότησης από το κράτος, ή και την χρηματοδότηση πρόσθετης διδασκαλίας σε άπορους μαθητές.
•Η διατήρηση όλων των σχολικών μονάδων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο, με έμφαση στην κτιριακή διασφάλιση των σχολείων που παρουσιάζουν σταθερή και συνεχή αύξηση του αριθμού των μαθητών, όπως το Δημοτικό σχολείο Ελούντας και Σισίου.
•Διασφάλιση της παραμονής και λειτουργίας των υπαρχόντων Tριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεκδίκηση νέων με στόχο τη δημιουργία ακαδημαϊκής κοινότητας.
•Συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου με τα σχολεία, για τη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο Δήμος να συνεισφέρει και να υποστηρίζει τους Συλλόγους Διδασκόντων για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων της σχολικής κοινότητας και εκδηλώσεων βίας και εκφοβισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.
•Προτεραιότητα στη διεκδίκηση και συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχολικές μονάδες με προσανατολισμό στα ενεργειακά σχολεία.
•Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού σε σχολεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή στις σύγχρονες ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν στην εκπαίδευση.
•Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης στα σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.
•Αξιοποίηση και χρήση όλων των σχολικών κτηρίων του Δήμου με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και εξοικονόμησης πόρων
Δ. Υγεία 
Οι στόχοι μας:
•Εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ώστε να καλύπτονται   επαρκώς όλοι οι κάτοικοι και κύρια οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
•Αρωγοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και κοινωνικής    αλληλεγγύης και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
•Συντήρηση και αναβάθμιση ιατρείων σε κάθε κοινότητα για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
•Επιτέλους προώθηση της ανέγερσης των τριών νέων ιατρείων στην Κριτσά, το Σίσι και την Ελούντα.
•Συστράτευση για άμεση λειτουργία της Β’ φάσης του νοσοκομείου και η ολοκλήρωση του με νέα πτέρυγα για να στεγάσει δομές ψυχιατρικού τομέα και τη μονάδα τεχνητού νεφρού
•Ανέγερση και λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης στη Νεάπολη
Ε. Κοινωνική Πρόνοια
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει εκ των προτέρων για την κάλυψη αναγκών ή την αντιμετώπιση κινδύνων και να εκδηλώνει δημόσια και οργανωμένα τη μεριμνά του προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Οι στόχοι μας:
•Κοινωνική Πολιτική ίσης αντιμετώπισης των δημοτών και ενίσχυσης των πιο αδύναμων. 
•Σταθερή και συνεχής διεκδίκηση από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, των αναγκαίων πόρων για την ενίσχυση και αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών (δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, ωδείο, ΚΑΠΗ κτλ.),  
•Δημιουργία νέων δομών στον Δήμο με απώτερο σκοπό την βοήθεια , των  ασθενέστερων τάξεων ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία  (κοινωνικό παντοπωλείο, ιματιοθήκη απόρων, δημοτικό κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο κλπ).
•Ενίσχυση των ήδη υφισταμένων προνοιακών δομών. 
•Ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την προστασία των ευπαθών ομάδων.
•Διασφάλιση των κατοίκων της περιοχής μας στην παροχή νερού, ρεύματος, φαγητού και διαμονής (σε αστέγους) 
•Εφαρμογή προγραμμάτων της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας
•Εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας.
•Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ένταξης παλιννοστούντων και οικονομικών προσφύγων στην κοινωνία.
•Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς-Εκκλησία
Πυλώνας 4
Ο Δήμος στην υπηρεσία του πολίτη!
Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών για την διαφάνεια, λογοδοσία, την ανοικτή, συμμετοχική και αποτελεσματική διοίκηση.
• Νέο μοντέλο διοίκησης – τροποποίηση της διοικητικής δομής –αναδιοργάνωση – οργάνωση των υπηρεσιών – Νοικοκύρεμα στα οικονομικά – πλήρης διαφάνεια στις αποφάσεις – προσλήψεις κτλ.
•Αναδιάταξη του συνόλου του διοικητικού μηχανισμού, με την εφαρμογή κανόνων σύγχρονου μάνατζμεντ, την εισαγωγή κανόνων αξιοκρατίας και όχι κομματισμού, ή της λογικής των δικών μας παιδιών, με την επιστημονική οργάνωση της διοίκησης του 
• Ανοικτή -Συμμετοχική διοίκηση. Οι δημότες είναι κύριοι του τόπου τους. Κάθε απόφαση, σχέδιο και δράση του Δήμου τίθεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου, και σε ανοικτές λαϊκές συνελεύσεις, σε δημόσια διαβούλευση, έλεγχο και κριτική. 
• Ανοικτά δημόσια δεδομένα: Όλα τα δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο του Δήμου είναι ανοικτά. Οικονομικά στοιχεία, αναθέσεις, προμήθειες, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικότερα το σύνολο της γνώσης και πληροφορίας που ο Δήμος παράγει και διαχειρίζεται, είναι ανοικτό σε κάθε πολίτη και ελεύθερο για αξιοποίηση, μέσω του Διαδικτύου. 
•Δίκαιη κατανομή δημοτικών φόρων, με ταυτόχρονη ελάφρυνση δημοτικών φόρων σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
•Αξιοποίηση και καλύτερη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας .
•Ψηφιακός δήμος – ψηφιακές υπηρεσίες π.χ. Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης και προβολής της πόλης, που θα βελτιώσουν τη διαμονή και διάχυση των επισκεπτών και των τουριστών σε όλη την περιοχή. 
•Ενδοδημοτική Αποκέντρωση – αποκεντρωμένη άσκηση δημοτικών αρμοδιοτήτων-αποκεντρωμένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες
•Καθορισμός ετήσιου προϋπολογισμού σε κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.
•Κατάρτιση και εκτέλεση ετήσιου προϋπολογισμού, από το κάθε συμβούλιο τοπικής και  δημοτικής κοινότητας και έλεγχος πιστής εφαρμογής.
•Ισχυροποίηση των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων από το δημοτικό συμβούλιο στα συμβούλια των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σπίτι του.
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban