«Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις», απο Πλακιωτάκη.

«Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις», απο Πλακιωτάκη.
 30-5-europlan-154x53 24-10-zaxarias-anim-114x53 7-11-lift-anim-139x50 11-11-karnagio-73x40 10-6-xylaki155x49 animx130-bueno 30-10-darts-brok-anim

Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου απλήρωτης εργασίας ναυτικών ο κ. Πλακιωτάκης ως εισηγητής του Νομοσχεδίου  «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» κατέθεσε τροπολογία με την οποία επιδιώκεται η διασφάλιση της καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών στους ναυτικούς.


Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

«Στο άρθρο 18 του σχεδίου νόμου προστίθεται νέα παράγραφος 2. Η παρούσα παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και τροποποιείται.

 «2. α. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να καταβάλλει σε ναυτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δεδουλευμένες αποδοχές που αποδεδειγμένα δεν έχουν καταβληθεί, εφόσον οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να καταβληθούν απευθείας από την εταιρεία. 
Για το σκοπό αυτό μισθώματα που οφείλονται από το Δημόσιο στη ναυτιλιακή εταιρεία λόγω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας καταβάλλονται, με τη συναίνεση της εταιρείας,  από το Δημόσιο στον Ο.Ν.Ν.Ε. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνουν και αξιώσεις για αποδοχές που έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εξειδικεύονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ο.Ν.Ν.Ε. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια  απόφαση ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος.»
anim-v-mathisi_250  30-3-kotsov-200 11-6-foroepilisis-104x50 4-11-geseex50
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29-8-fpa-400-ban